Regulamin / Rules of play

Przedstawiony poniżej regulamin obowiązuje w przypadku rozgrywania turnieju z udziałem 30 drużyn. Jeśli liczba ta będzie inna regulamin zostanie skorygowany.

Regulamin Turnieju o Czarny Kamień ŚKC

1. Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim. O pozycji w tabeli decydują kolejno: zdobyte punkty, punkty zdobyte przez pokonanych rywali, bilans kamieni, większa liczba zdobytych kamieni, bilans endów, większa liczba zdobytych endów, losowanie.

2. Za zwycięstwo w meczu zdobywa się 2 punkty, za remis 1 punkt.

3. Zespoły zostają podzielone na 3 grupy, w których rozgrywane są 2 kolejki. Po ich zakończeniu grupy są łączone.

4. Dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły po 5 kolejce rozgrywają mecz o 1 miejsce. Jest to mecz zamknięty, składający się z 8 endów i ew. dogrywek aż do wyłonienia zwycięzcy, z limitem czasu 30 min. na drużynę. Mogą się w nim spotkać drużyny, które już w turnieju ze sobą grały. Przywilej ostatniego kamienia w pierwszym endzie ma drużyna wyżej sklasyfikowana.

5. Pozostałe mecze podlegają następującym zasadom:

a) Przed meczem drużyny losują przywilej ostatniego kamienia w pierwszym endzie.

b) Limit czasu wynosi 100 minut. Po sygnale upływu czasu bieżący end jest ostatnim. Matematyczny brak szans drużyny na zwycięstwo nie kończy meczu.

c) Gdy trafiają na siebie zespoły, które w turnieju już ze sobą grały, następuje roszada.

6. Drużyny z miejsc 11-30 kończą turniej po 5 kolejce. Ostatnie zajmowane przez nie miejsce jest ich końcową pozycją w turnieju. Pozostałe drużyny rozgrywają 6 kolejkę.

7. Dopuszczalne są różne rodzaje szczotek z wyjątkiem szczotek z włosia oraz padów z materiałów kierunkowych.

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, stosuje się przepisy "The Rules of Curling" Światowej Federacji Curlingu.

 

Rules of Black Stone Trophy

1. The tournament is played with the Swiss system. Team's ranking position is determined by points, points of beaten rivals, stones balance, stones won, ends balance, ends won, lot.

2. Victory in a game gives 2 points, draw - 1 point.

3. Teams are divided into 3 groups for 2 rounds, then the groups are merged.

4. The best 2 teams after 5 rounds play a game for the 1st position. This game is closed, lasts 8 ends with extra ends if necessary. Time limit is 30 min. for a team. Teams, which already played against each other, can be competitors again. The higher ranked team has the last stone in the first end.

5. Other games are played according to following rules:

a) The last stone in the first end is determined by a coin toss.

b) Time limit is 100 minutes. After the limit signal the running end is the last one. Lack of mathematic chance for victory doesn’t finish the game.

c) Teams, which already played against each other, cannot be competitors again.

6. Teams ranked 11-30 finish the tournament after 5th round. Their last position is their final place in the tournament. Other teams play 6th round.

7. Various kinds of brushes are allowed except hair brushes and directional fabric pads.

8. All rules not included in this document are regulated by "The Rules of Curling" of WCF.